כללי

לצורך הגשת הצעה לפוסטר בכנס יש להכין תקציר בהתאם להנחיות המפורטות במסמך זה ולשלוח למייל: ioba.pniyot@gmail.com

התקצירים יישלחו במייל עד לתאריך אשר קבעה הועדה המארגנת.

ההצעות שיוגשו יישפטו על ידי הוועדה המארגנת של הכנס על פי הקריטריונים הבאים: התאמה לנושא הכנס, איכות המחקר או העבודה היישומית, הרלוונטיות שלהם וחשיבותם. יתכן ויידרשו התאמות/תוספות ושינויים בתקציר.

התקצירים שיאושרו סופית ויתקבלו להצגה בכנס ישולבו גם בחוברת הכנס שתופץ למשתתפים.

מטרת הפוסטר

הצגת מחקר/תכנית התערבות בניתוח התנהגות יישומי באמצעות הדגשת נקודות מרכזיות ותרשימים אשר יבהירו את כוונת החוקרים/מובילי התכנית. המידע המוצג בפוסטר יאפשר לצופים להבין את מהות התכנית ההתנהגותית בשלביה השונים.

נושא הפוסטר

המידע המוצג בפוסטר יתבסס על ניתוח יישומי של התנהגות.                

דוגמאות לנושאים מתאימים:

 • תכניות פרטניות/קבוצתיות/כיתתיות/בית-ספריות לשיפור התנהגות ו/או הגברת מוטיבציה ללמידה
 • תכניות להפחתת/מניעת אלימות במסגרות חינוכיות
 • תכניות ביתיות להקניית מיומנויות, הפחתת קשיי התנהגות או להגברת שיתוף פעולה ילד-הורה
 • תכניות מערכתיות/ארגוניות להגברת מיומנויות או התערבות בהתנהגות מאתגרת

הנחיות להגשת תקציר

 1. גופן- David, גודל גופן- 12
 2. רווח בודד בין השורות לאורך כל הטקסט
 3. ארגון התקציר לפי הסדר הבא:
  • כותרת
  • מחבר/ים ומוסד אקדמי (אם באנגלית אז באותיות גדולות). אם יש מספר מחברים- יש לציין את המוסד האקדמי של כל אחד מהם.
  • כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני של הכותב הראשי
  • תחום ההיצג: טיפולי, ארגוני, תיאורטי
  • תוכן התקציר: יוצג במבנה שלהלן (מקסימום 300 מילים): הקדמה, מטרה, משתתפים, שיטת המחקר, תוצאות, דיון, מסקנות, מקורות. אם מדובר בתיאור פרויקט או התערבות – יש לשמור על מבנה זה ולתאר את הליכי הפרויקט (שיטה) והערכה ליעילותו (ממצאים).

מועד הגשת הפוסטר

יש להגיש את הפוסטר המוכן לאחראי מושב הפוסטרים עד לתאריך שקבעה הועדה המארגנת. במידה ואין באפשרותך להעביר את הפוסטר עד למועד המצוין, ניתן לתלות את הפוסטר באופן עצמאי על-פי הנחיות אחראי פוסטרים.

מושב הפוסטרים

במהלך הכנס מושב הפוסטרים יהיה פתוח למשתתפים לפני תחילת האירוע ובזמני ההפסקות. בזמנים אלו מתבקשים המציגים לעמוד בסמוך לפוסטר ולהשיב על שאלות הקהל.

תבנית להכנת פוסטר

מידות הפוסטר. גיליון בגודל פוליגל ( 120 ס"מ X 81 ס"מ). בחירה במצגת אורך או רוחב תתבצע על ידי המציג.  

הפוסטר צריך להיות מוצג על רקע בעל גוון אחיד והכתוב המודפס בעל גוון שונה על מנת לאפשר לצופים יכולת סריקה יעילה של המוצג.

גופן. יש לוודא כי המלל והאיורים נצפים ממרחק של מטר ויותר. איורים וטבלאות צריכים להיות פשוטים ככל האפשר, כך שהצופה יכול להבין את המסר העיקרי. לכל איור יש לתת כותרת ברורה (לא יותר משתי שורות) המודפסת בגופן גדול. מידע נוסף יודפס מתחת לאיור בכתב קטן יותר.

בראש הפוסטר:

כותרת. על הכותרת להכיל את נושא התכנית, אוכלוסיית היעד וההליכים ההתנהגותיים.

שם/שמות המציגים  

מוסד אקדמי/מסגרת חינוכית

בגוף הפוסטר:

מטרות ומשתפים*. רציונל התוכנית, מטרותיה ורקע על אוכלוסיית היעד.

הגדרת התנהגות היעד

תיאור התכנית/הליך מחקר. כלי הצפייה ומערך המחקר.

מרכז הפוסטר. תצוגה גראפית של נתונים- מעקב אחר התכנית. על חלק זה להיות מודגש, מודפס בגופן גדול ומאיר עיניים.

תוצאות ומסקנות*.

* נושא המטרות והמשתתפים ימוקם בחלק הימני העליון של הפוסטר ונושא המסקנות בחלקו השמאלי התחתון.