Disclaimer: This translation is offered as a general reference. Nuances in translation may impact the selection of terminology. The BACB does not warrant or guarantee the accuracy of translated versions of BACB documents.

הקדמה לקוד האתי 

עקרונות אתיים הם אבן פינה לעשייה מקצועית. ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל מחוייב לקידום אמת המידה  הגבוהה ביותר של התנהגות אתית למנתחי התנהגות המספקים שירותים. הארגון מאמץ את הקווים המנחים לאתיקה אשר מפורסמים ע"י ועדת הרישוי העולמית (BACB), תוך עריכת התאמות למקובל בישראל.

המורכבות של מקצוע ניתוח ההתנהגות והאחריות הרבה המוטלת על העוסקים בו מחייבת כל מנתח התנהגות להיות בקי בקווי האתיקה המנחים ובמכלול החוקים והתקנות הקשורים לעבודתו המקצועית, ולפעול על פיהם. כמו כן עליו לפתח, על בסיס כללים אלה, חשיבה שתאפשר לו לפתור בעיות במצבים שבהם קיימים קונפליקטים בין ערכים לבין מחויבויות סותרות.

באחריות כל מנתח התנהגות להתעדכן בקוד האתי ובשינויי הסעיפים בו.

על כל מנתח התנהגות ליידע את לקוחותיו לגבי אופני הפנייה לוועדה זו, במקרה של תלונה או הערה. ועד האתיקה של הארגון תדון במקרה על פי ההליך המפורט בתקנון הועדה.

במקרה של סתירה בין כללי ההתנהגות על פי הקוד האתי של מנתחי ההתנהגות ובין הכללים של מערכות אחרות (חוק, דרישות ארגוניות) מנתח התנהגות ינקוט צעדים לפתרון הולם לקונפליקט, ויפעל במסגרת החוק לפיתרון הקונפליקט.

כאשר מנתח התנהגות אינו בטוח האם מצב מסוים או פעולה מסוימת יפרו את כללי האתיקה הללו, עליו להתייעץ עם עמיתים או עם ועדת האתיקה של הארגון בכדי לבחור תגובה הולמת.

מנתחי ההתנהגות ישתפו פעולה עם הליכי ועדת האתיקה וייענו לכל פניותיה. חוסר שיתוף פעולה הוא כשלעצמו הפרה אתית.

ועדת האתיקה של הארגון פועלת על פי תקנון הארגון, ושואבת ממנו את סמכותה.

 


קוד אתי: קווים מנחים למנתחי התנהגות להתנהגות הולמת ואחראית

תורגם מאתר http://www.bacb.com והותאם למקובל בישראל

תורגם ונערך במאמץ משותף של דיטה הוד, מיכאל בן צבי, הלה בן צבי, ד"ר איתן אלדר, ענבל בן משה, ד"ר שלומית זילברנגל, מירב ביבס.

*המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים * מומלץ לעיין גם בגרסה בשפה האנגלית

1.0 התנהגות אחראית של מנתח ההתנהגות
מנתח ההתנהגות ישמור על קריטריונים מקצועיים גבוהים בתפקודו ובתפקוד הארגון אליו הוא משתייך.

1.01       הסתמכות על ידע מדעי

      מנתח ההתנהגות יסתמך על ידע מקצועי ומדעי בעת עריכת שיפוטים מדעיים או
מקצועיים במתן שירות, או כאשר הוא נוטל חלק בפעילות אקדמית או מקצועית.

1.02       כשירות
א. מנתח ההתנהגות יספק שירותים, ילמד וינהל מחקר רק בתחומי היכולת והידע
שברשותו, בהתבסס על ההשכלה, ההכשרה, ההתנסות המעשית תחת הנחייה או         הניסיון המקצועי המתאים שברשותו.

ב. מנתח ההתנהגות יספק שירותים, ילמד או ינהל מחקר בתחומים חדשים, או
ישתמש בשיטות חדשות, רק לאחר שיעבור תהליך מתאים של למידה,
הכשרה, הנחיה ו/או ייעוץ מגורמים בעלי יכולת בתחומים ובשיטות אלו.

1.03       התפתחות מקצועית
מנתח התנהגות העוסק בהערכה, טיפול, הוראה, מחקר, ייעוץ ארגוני או פעילויות
מקצועיות אחרות,  ישמור על רמה סבירה של היכרות עם מידע מקצועי ומדעי עכשווי
בתחום פעילותו, ויעשה מאמצים מתמשכים לשמר את כשירותו בתחום בו עוסק, זאת על ידי קריאת הספרות המתאימה, השתתפות בכנסים וכינוסים, השתתפות בסדנאות למידה או/ והשגת הרישוי מהלשכה העולמית לרישוי (BACB).

1.04 יושרה

     א. מנתח ההתנהגות יהיה אמין וישר. הוא יעקוב אחר המחויבויות והדרישות המקצועיות עם עבודה ברמת איכות גבוהה, כמו כן ימנע ממתן התחייבות מקצועית אשר אינו יכול לעמוד בה.

     ב. התנהגותו של מנתח ההתנהגות תהיה בהתאם לקודים החוקיים והמוסריים של
החברה והקהילה המקצועית בה מנתח ההתנהגות חבר.

     ג. הפעילות של מנתח ההתנהגות תתבצע על פי קווים מנחים אלה רק אם היא קשורה
לעבודתו כמנתח התנהגות או שאופי הפעילות הוא בתחום ניתוח ההתנהגות.

     ד. אם האחריות האתית של מנתח ההתנהגות מתנגשת עם החוק, מנתח ההתנהגות יידע
את הגורמים הנוגעים בדבר לגבי מחויבותו לקווים מנחים אלה וינקוט צעדים
לפתרון הקונפליקט באופן אחראי ובכפוף לחוק.

1.05  התקשרות מקצועית ומדעית
א. מנתחי התנהגות יספקו שירותים של אבחון, טיפול, הוראה, מחקר, הנחיה וייעוץ,
או שירותי ניתוח התנהגות אחרים, רק במסגרת יחסים או תפקידים, מקצועיים
או מדעיים, המוגדרים כך בבירור, ובעבור תגמול.

     ב. כאשר מנתחי ההתנהגות מספקים שירותי אבחון, הערכה, טיפול, ייעוץ, הנחיה,
הוראה, התייעצות, מחקר, או שירותי ניתוח התנהגות אחרים, לפרט, קבוצה או
ארגון, הם יעשו שימוש בשפה שהיא מובנת לחלוטין למקבל השירות. הם יספקו
מידע מספק אודות אופיים של שירותים אלה טרם מתן השירותים, ובהמשך, מידע
מספק אודות התוצאות והמסקנות.
ג. במקרים בהם גיל, מין, מוצא, לאומיות, דת, אוריינטציה מינית, מוגבלות, שפה או
מצב סוציו-אקונומי, משפיעים באופן משמעותי על עבודתם של מנתחי ההתנהגות
בנוגע לפרט או קבוצה, מנתחי ההתנהגות ירכשו את הניסיון, ההכשרה, הייעוץ או
ההנחיה הנחוצים בכדי להבטיח את מיומנותם במתן השירותים, או שיפנו את מקבלי
השירות לגורם אחר.
ד. בפעילותם המקצועית, מנתחי התנהגות לא יהיו מעורבים באפליה נגד פרטים
או קבוצות על רקע גיל, מין, מוצא, לאומיות, דת, אוריינטציה מינית, מוגבלות,
שפה או מצב סוציו-אקונומי וכן כל סוג אחר של אפליה שאינה מותרת בחוק.
ה. מנתחי התנהגות לא ינקטו ביודעין בהתנהגות שהיא מטרידה או משפילה כלפי
אנשים עימם הם באים במגע בעבודתם, על בסיס גורמים כגון גיל, מין, מוצא,
לאומיות, דת, אוריינטציה מינית, מוגבלות, שפה או מצב סוציו-אקונומי בהתאם
לחוק.

       ו. מנתחי התנהגות יכירו בעובדה כי בעיותיהם הפרטיות עלולות להתערב ביעילות
עבודתם. מנתחי התנהגות ימנעו מלספק שירותים כאשר נסיבותיהם האישיות
עלולות לפגום במתן השירות הטוב ביותר שיכלו להעניק.

1.06 יחסים כפולים וניגוד אינטרסים

  א. במסגרת הקהילה ובמצבים רבים, יהיה זה סביר או בלתי נמנע שמנתח ההתנהגות ייצור מגעים חברתיים או אחרים שאינם בתחום המקצועי, עם גורמים כגון לקוחות,
סטודנטים, מקבלי הנחיה או משתתפים במחקר. מנתחי ההתנהגות חייבים תמיד
להיות רגישים לכך כי לקשרים אלה עלולות להיות השפעות מזיקות על עבודתם
וכלפי האנשים איתם הם באים במגע.

  ב. מנתח ההתנהגות ימנע מכניסה ל/או הבטחה של מערכת יחסים אישית, מדעית,
מקצועית, פיננסית או אחרת עם כל אדם, אם קיים סיכוי סביר שמערכת יחסים זו

       עשויה לפגוע באובייקטיביות של מנתח ההתנהגות או להתערב בדרך כלשהי

          ביכולת שלו לבצע ביעילות את עבודתו כמנתח התנהגות, או עלולה לפגוע או

       להביא לכדי ניצול של הצד האחר באותה מערכת יחסים.
ג. אם מנתח התנהגות מוצא שבעקבות נסיבות שלא יכול היה לחזות מראש, מתפתחת
מערכת יחסים מורכבת שעלולה לגרום לנזק (למשל ניגוד אינטרסים או אפשרות         להשפעה בלתי חוקית), עליו לפעול בכדי לפתור זאת, תוך דאגה מרבית לאינטרס של האנשים המושפעים מכך ובהתאמה מרבית לקווים מנחים אלה.

1.07 יחסים מנצלים
א. מנתחי התנהגות לא ינצלו אנשים המצויים תחת הנחייתם, הערכתם, או תחת
סמכותם כגון סטודנטים, מקבלי הנחיה, מועסקים, משתתפים במחקר ולקוחות.
ב. מנתחי התנהגות לא יצרו ולא יהיו שותפים בקשר מיני עם לקוחות, סטודנטים או
מקבלי הנחיה שתחת הכשרתם או סמכותם. זאת מאחר שקשר מסוג זה עלול
לפגוע בקלות ביכולת השיפוט או להפוך למנצל.
ג. מנתחי התנהגות צריכים להיזהר מפני יחסי סחר חליפין עם לקוחות, מפני שיחסים
מסוג זה הם בדרך כלל מנוגדי אינטרסים ומועדים ליצירת מערכת יחסים מנצלת.

2.0 האחריות של מנתח ההתנהגות כלפי הלקוח

     על מנתח ההתנהגות מוטלת האחריות לפעול לטובת האינטרסים של הלקוח.

2.01 הגדרת "לקוח"
המונח לקוח המוזכר בקווים מנחים אלה, מתייחס לכל מי שמנתח ההתנהגות מספק לו שירותים, בין אם מדובר באדם פרטי (מקבל השירות), הורה או אפוטרופוס של מקבל השירות, נציג מוסד כלשהו, סוכנות ציבורית או פרטית, חברה או תאגיד.

2.02 קבלת לקוחות

מנתח ההתנהגות יקבל כלקוחות רק אנשים או גופים (כגון חברות או תאגידים וכו') אשר בעיות ההתנהגות או השירות המבוקש תואמים את ההשכלה, ההכשרה המעשית  והניסיון של מנתח ההתנהגות. כאשר תנאים אלה אינם מתקיימים, מנתח ההתנהגות חייב לפעול תחת הפיקוח של או בתהליך היוועצות עם מנתח התנהגות שהינו בעל אישורים המאפשרים עבודה עם בעיות התנהגות או שירותים מעין אלה.

2.03   אחריות
אחריות מנתח ההתנהגות היא כלפי כל הגורמים הנוגעים בדבר והמושפעים מן השירות ההתנהגותי.

 2.04  ייעוץ

א. מנתחי התנהגות ייעזרו בייעוץ מתאים או יפנו לקוחות לגורמים אחרים, בהתבסס על עיקרון טובת הלקוח, תוך קבלת ההסכמה המספקת ותחת שיקולים רלוונטיים אחרים, כולל חוקים הנוגעים לכך והתחייבויות חוזיות.

ב. מנתחי התנהגות ישתפו פעולה עם גורמים מקצועיים אחרים כאשר עולה הצורך המקצועי או כאשר הם מתבקשים לעשות זאת, מתוך מטרה לשרת את לקוחותיהם על הצד

      הטוב ביותר. מנתחי התנהגות יכירו בכך שלבעלי מקצוע אחרים יש קוד אתי

      העשוי להיות שונה בדרישותיו הספציפיות מקווים מנחים אלה.

2.05  בקשה של גורם שלישי לקבלת שירותים
א. כאשר מנתח התנהגות מסכים לספק שירותים לאדם או גוף, על פי בקשתו של
גורם שלישי, מנתח ההתנהגות יבהיר ככל שניתן, בטרם מתן השירות, את אופי
ההתקשרות עם כל אחד מן הצדדים. הבהרה זו תכלול את תפקידו של מנתח

         ההתנהגות (כמטפל, יועץ ארגוני או עד מומחה), את השימושים האפשריים של

         השירותים שיספק, או של המידע שיושג, וכן את האפשרות של קיום מגבלות בשמירת חיסיון.
ב. במידה וניתן לחזות מצב בו מנתח ההתנהגות יידרש לבצע תפקידים סותרים
בעקבות מעורבות של צד שלישי, מנתח ההתנהגות יבהיר את האופי והכיוון של
תחומי אחריותו, יידע את כל הצדדים לגבי התפתחויות, ויפעל לפתור את המצב

         בכפוף לקווים מנחים אלה.

2.06   זכויות וסמכויות הלקוח
א. מנתח ההתנהגות יתמוך בשמירת זכויות הפרט על פי החוק.
ב. יש לספק ללקוח, על פי דרישה, את ההסמכות והאישורים המדויקים והמעודכנים של מנתח ההתנהגות.
ג. הקלטה וצילום אלקטרוני של ראיונות ומפגשים  טיפוליים  ו/או צילום ו/או צפייה בלקוח במראה חד-כיוונית יתקיימו רק לאחר השגת הסכמה של המשתתף במחקר, הלקוח, או האחראי בא כוחו וכמו כן מהצוות הרלוונטי לסביבות אלה.  כל שימוש נוסף בחומר מוקלט ומצולם דורש קבלת הסכמה נפרדת ומפורשת.

     ד. יש ליידע את הלקוחות לגבי זכויותיהם ולגבי הדרכים בהן יוכלו להתלונן בנוגע
לתפקודו המקצועי של מנתח ההתנהגות,  אל מול ועדת האתיקה של הארגון, על פי התקנון..

     ה. מנתח ההתנהגות ישתף פעולה עם כל דרישה לבחינת רקע או עבר פלילי.

 2.07 שמירה על חיסיון
א. למנתחי התנהגות יש מחויבות בסיסית לשמירה על חיסיון המידע הקשור לאלו עימם הם עובדים או מייעצים ועליהם לנקוט באמצעי זהירות בכדי לכבד חיסיון

         זה. על מנתחי התנהגות להכיר בכך שחיסיון עשוי להיות מעוגן בחוק, בכללים

         מוסדיים או בנהלים תקינים של קשרים  ויחסים מדעיים או מקצועיים.

     ב. ללקוחות יש את הזכות לחיסיון. פרט למקרים בהם הדבר אינו ישים, או כאשר עולה סתירה, הדיון בשמירת החיסיון יתרחש בתחילת היחסים ולאחר מכן במידה ועולות נסיבות חדשות המצדיקות זאת.
ג. בכדי למזער חדירה לפרטיות, מנתחי ההתנהגות יכללו בדוחות התייעצויות וכדומה (כתובים או שבעל- פה), רק את המידע הנוגע ישירות למטרה שלשמה ההתקשרות נוצרה.
ד. מנתחי התנהגות ידונו במידע חסוי, כזה שהושג בהתקשרות קלינית או בייעוץ, או  נתוני הערכה הנוגעים למטופלים, לקוחות פרטיים או ארגוניים, סטודנטים, משתתפים במחקר, מקבלי הנחיה או מועסקים שלהם, אך ורק לשם מטרות מדעיות או מקצועיות נאותות ואך ורק עם הגורמים הנוגעים ישירות לנושאים אלו.
ה. מנתחי התנהגות יבהירו ללקוחותיהם ולארגונים שאיתם יצרו קשר מקצועי עסקי או מדעי את כללי שמירת החיסיון, וכן הגבלות לגבי השימושים האפשריים במידע המופק תוך כדי מתן השירות. הבהרת כללי החיסיון תתקיים בתחילת ההתקשרות וכן בכל פעם שחלות נסיבות חדשות, על פי אותן נסיבות.

2.08 ניהול ושמירת רשומות
מנתחי התנהגות ישמרו על מידה נאותה של חיסיון ביצירה, אחסון, גישה, העברה והשמדה של רשומות אשר תחת שליטתם, בין אם אלה כתובות, מוקלטות או שמורות בכל אמצעי אחר. אופן האחסון וההשמדה של רשומות אלה יהיה בהתאמה לתקנות המעוגנות על פי חוק, ובאופן שמאפשר ציות לדרישות הקוד האתי.

2.09  חשיפת מידע

א. מנתחי התנהגות לא יחשפו מידע חסוי ללא קבלת הסכמתו של הפרט, אלא אם החוק
מחייב זאת, או כאשר החוק מתיר זאת למטרה בעלת תוקף כגון:
1) לספק שירותים מקצועיים נדרשים ללקוח פרטי או ארגון.

    2) להשיג ייעוץ מקצועי מתאים.

    3) להגן על הלקוח או אחרים מפני נזק.

    4) להשיג תשלום עבור שירותים, כאשר החשיפה מוגבלת למינימום ההכרחי
להשגת המטרה.

ב. כמו כן, מנתחי התנהגות יוכלו לחשוף מידע חסוי אם ניתנה הסכמה מתאימה על ידי  הלקוח הפרטי או הארגוני (או אדם אחר שהוסמך מתוקף חוק לפעול בשם הלקוח),
אלא אם נאסר הדבר בחוק.

2.10  יעילות הטיפול

א. למנתח ההתנהגות האחריות להמליץ תמיד על הליכי הטיפול היעילים ביותר
שנמצאה להם תמיכה מדעית. הליכי טיפול יעילים הם אלו שקיבלו תיקוף ככאלה
שיש בהם תועלת בטווח הקצר והארוך ללקוח ולחברה.

ב. ללקוח יש את הזכות לקבלת טיפול יעיל (למשל, מבוסס על ספרות מחקרית
ומותאם אישית ללקוח).

ג. מנתחי התנהגות אחראיים לסקירתן והערכתן של כל ההשפעות האפשריות של
טיפולים והליכים חלופיים, כולל אלה הניתנים על ידי שיטות אחרות וכולל ללא
התערבות.

ד. במקרים בהם יותר מטיפול אחד נמצא אפקטיבי מחקרית, ילקחו בחשבון גורמים נוספים בעת בחירת ההתערבויות, כולל, אף לא מוגבל ליעילות, עלות – תועלת, סיכונים או תופעות לוואי של ההתערבות, העדפת הלקוח, ומידת הניסיון וההכשרה של גורמים המטפלים.

2.11  תיעוד עבודה מקצועית ומדעית

א. מנתחי התנהגות יתעדו באופן נאות את עבודתם המקצועית והמדעית בכדי לקדם
אספקת שירותים נוספים, על ידי אנשי מקצוע אחרים או הם עצמם, על מנת  להבטיח   נשיאה באחריות ובכדי לעמוד בדרישות אחרות, מוסדיות או חוקיות.

ב. כאשר למנתחי התנהגות יש סיבה להאמין שרשומות של שירותיהם המקצועיים
ישמשו בהליכים משפטיים שמעורבים בהם מקבלי השירות או משתתפים אחרים
בעבודתם, יש להם האחריות ליצור ולשמר תיעוד ברמה של פירוט ואיכות שתעמוד
בבחינה קפדנית סבירה בפורום של חריצת-דין.  ג. מנתחי התנהגות ישמרו ויתעדו: 1. Institutional Review Board (IRB). ו/או אישורים של ועדה מקומית לחקר האדם.

2. אישורים של שיתוף פעולה עם דרישות מוסדיות, כאשר הנתונים שנאספים במהלך שירותיהם המקצועיים יוגשו לכנסים מקצועיים וירחונים מקצועיים בתחום.

2.12  רשומות ונתונים

מנתחי התנהגות יצרו, ישמרו, יפיצו, יאחסנו, יחזיקו וישמידו רשומות ונתונים הנוגעים לעבודת המחקר שלהם, העבודה הקלינית או כל עבודה אחרת, בהתאמה לחוקים ולתקנות המקובלים ולמדיניות של הארגון ובאופן שמאפשר ציות לדרישות הקוד האתי.

 2.13 שכר, הסדרים כספיים ותנאי ייעוץ

א. מוקדם ככל האפשר ב התקשרות המדעית או המקצועית, מנתח ההתנהגות והלקוח או מקבל השירותים של מנתח ההתנהגות, יגיעו להסכם המפרט את הסדרי התשלומים והגשת החשבון.

ב. נוהגי השכר של מנתחי התנהגות יהיו עקביים עם החוק ומנתחי התנהגות לא יציגו
באופן מטעה את גובה שכרם. אם ניתן לחזות מראש הגבלות במתן שירותים בגלל
מגבלות מימון, הנושא יידון עם הלקוח, המטופל או מקבל שירות אחר מוקדם ככל
האפשר.

ג. טרם תחילת מתן השירותים, מנתח ההתנהגות יספק בכתב את תנאי הייעוץ, תוך התייחסות לדרישות ספציפיות הנדרשות לשם מתן השירותים וכן את המצופה מבחינת אחריות של כל הצדדים (חוזה או הצהרה של שירותים מקצועיים).

ד. כשלקוח אינו עומד בהסכם עליו חתם או הסכים , מהווה הדבר הפרת החוזה בין מנתח ההתנהגות לבין לקוח. במקרה כזה יהיה מנתח ההתנהגות רשאי לנקוט אמצעים, לרבות אמצעים משפטיים כדי לגבות את שכרו. נקיטת אמצעים כאלה לאחר אזהרה אינה מהווה הפרה של הקוד האתי.

 2.14  דיוק בדיווחים המוגשים למי שמשלמים עבור השירותים
בדיווחים המוגשים על ידם למי שמשלמים עבור קבלת שירותים או מקורות למחקר, למיזמים או למימון תוכנית, מנתחי ההתנהגות יציינו במדויק את טבע המחקר או השירותים שסופקו, התשלומים או המחיר, ובמידה שיתאפשר, את זהותו של הספק,  את הממצאים או כל מידע אחר שיידרש.

 2.15 הפניות ושכר

     כאשר מנתח התנהגות משלם, מקבל תשלום מ/או חולק תשלום עם בעל מקצוע אחר, אשר הוא מחוץ ליחסי עובד-מעביד, עליו להודיע על ההפניה ללקוח. (למשל במקרה של יועץ חיצוני למנתח ההתנהגות).

2.16 הפרעה למתן שירותים או סיומם

א. מנתחי התנהגות יעשו מאמצים סבירים לתכנן המשך טיפול במקרה ששירותי ניתוח
ההתנהגות מופרעים ע"י גורמים כמו מחלה של מנתח ההתנהגות, מוות ממשמש     ובא, חוסר זמינות, העתקת מקום המגורים של מנתח ההתנהגות או, או העתקת מקום המגורים או מגבלות כספיות של הלקוח.

ב. כאשר הוא נכנס לעבודה או התקשרות חוזית, מנתח ההתנהגות ייערך לפיתרון מסודר ונאות של העברת האחריות לטיפול בלקוח במקרה שההעסקה או ההתקשרות החוזית יגיעו לסיומם, כשההתחשבות העליונה היא ברווחת הלקוח.

ג. מנתחי התנהגות לא ינטשו לקוחות. מנתחי התנהגות יסיימו מערכת יחסים מקצועית
כאשר נראה באופן ברור לעין שהלקוח אינו זקוק עוד לשירותים,  שאינו מפיק
מהם רווח או שעלול להינזק מהמשך מתן השירותים.

ד. טרם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, פרט למצבים בהם התנהלות הלקוח מונעת
זאת, מנתח ההתנהגות ידון בהשקפותיו וצרכיו של הלקוח, יספק לו שירותים
מתאימים לטיפול שלפני סיום, יציע נותני שירות חלופיים, ויעשה צעדים
סבירים אחרים על מנת להקל את העברת האחריות לנותן שירותים אחר, אם
הלקוח זקוק לכזה באופן מיידי.

3.0  הערכה של התנהגות

מנתחי התנהגות שעושים שימוש בשיטות להערכה התנהגותית יעשו זאת לשם מטרות שהינן נאותות על פי הידוע מן הספרות המחקרית.

א.     הערכות, המלצות, דוחות והצהרות הערכה המוגשות מטעם מנתחי התנהגות יתבססו על מידע ושיטות המספיקים בכדי לתת הוכחה מתאימה לממצאיהם.

ב.     מנתחי התנהגות ימנעו משימוש לרעה בשיטות הערכה, התערבויות, תוצאות ופרשנויות, ויעשו את הצעדים הסבירים בכדי למנוע מאחרים לעשות שימוש לרעה במידע שמופק משיטות אלו.

ג.       מנתחי התנהגות יכירו במגבלות של שיפוט וניבוי שניתן לבצע לגבי לקוחות.

ד.      מנתחי התנהגות לא יעודדו שימוש בשיטות של הערכה התנהגותית על ידי אנשים חסרי הכשרה, לדוגמא, כאלה שאינם תחת פיקוח של אנשי מקצוע מנוסים ושלא הציגו מיומנויות תקפות ומהימנות של יכולת לבצע הערכה.

3.01 אישור הערכת התנהגות

מנתח ההתנהגות חייב לקבל את אישור הלקוח או האחראים מטעמו בכתב להליכי הערכה ההתנהגותיים לפני יישומם. לאחראים מטעמו נתייחס לאדם בעל יפויי כוח על פי החוק שיכול להחליט עבור האדם שהתוכנית ההתנהגותית עתידה לשנות את התנהגותו כגון- הורים לקטינים, אפוטרופוסים ומיציגים חוקיים.

3.02 הערכה תפקודית
א. מנתח ההתנהגות יבצע הערכה תפקודית, כפי שיוגדר מיד, בכדי לספק את המידע
ההכרחי לשם פיתוח תוכנית יעילה לשינוי התנהגות.

ב. הערכה תפקודית כוללת מגוון של פעילויות איסוף מידע שיטתיות בנוגע
לגורמים המשפיעים על התרחשות ההתנהגות (למשל: נסיבות ותוצאות להתנהגות,
גורמי רקע בסביבה או הליכים מניעים – EO), כולל ראיון, תצפית ישירה וניתוח
מחקרי.

3.03 הסבר תוצאות הערכה
פרט למקרים בהם אופי ההתקשרות הוסבר מראש באופן ברור לאדם שלגביו מבוצעת ההערכה ונמנעה האפשרות לספק הסבר לגבי התוצאות (כמו בייעוץ ארגוני, מיונים מסוימים והערכות  משפטיות), מנתחי ההתנהגות יבטיחו שהסבר התוצאות יסופק בשפה שתהיה ברורה במידה סבירה לאדם שהוערכה  התנהגותו או אדם שמוסמך חוקית מטעמו. בין אם פענוח הממצאים נעשה על ידי מנתח  ההתנהגות עצמו, עוזרים או אחרים, מנתח ההתנהגות ינקוט בצעדים סבירים בכדי להבטיח שניתנים הסברים נאותים של התוצאות.

3.04 הסכמה – רשומות של לקוח

     מנתח ההתנהגות ישיג הסכמה בכתב, מהלקוח או האחראים מטעמו, בטרם קבלה או חשיפה של רשומות הנוגעות ללקוח, לגורמים אחרים כולל פיקוח קליני.

3.05 תיאור מטרות התוכנית

מנתח ההתנהגות יתאר בכתב, את מטרות התוכנית לשינוי התנהגות ללקוח או
לאחראי מטעם הלקוח – בא כוחו (ראה בהמשך) לפני ניסיון ליישם את התוכנית ויתאר את גורמי הסיכון להליכים שייושמו על מנת להשיג את המטרה.

השימוש במינוח 'בא כוחו של לקוח' בהקשר הנוכחי הוא מי שקיבל יפויי-כוח
חוקי לקבל החלטות עבור האדם/האנשים שהתוכנית מתעתדת לשנות את
התנהגותו/ם. למשל, מדובר בהורי קטין, אפוטרופוסים, ונציגים שמונו כחוק.

4.0 מנתח ההתנהגות והתוכנית האישית לשינוי התנהגות

מנתח ההתנהגות יבנה תוכניות המבוססות על עקרונות ניתוח ההתנהגות, כולל הערכות המסבירות את השפעתן של שיטות התערבות אחרות, יערב את הלקוח או את האחראי מטעמו בתכנון של תוכניות כאלה, ישיג את הסכמת הלקוח ויכבד את זכותו של הלקוח לסיים את השירותים בכל עת.

4.01 תיאור תנאים להצלחת התוכנית

מנתח ההתנהגות יתאר ללקוח או לאחראיים מטעמו את התנאים הסביבתיים ההכרחיים להשגת יעילות התוכנית.

4.02 תנאים סביבתיים שמונעים יישום

אם תנאים סביבתיים מונעים יישום של תוכנית ניתוח התנהגות, מנתח ההתנהגות ימליץ לחפש עזרה מקצועית אחרת (למשל: הערכה, ייעוץ או התערבות טיפולית מגורם מקצועי אחר).

4.03 תנאים סביבתיים שמכבידים על יישום

אם תנאים סביבתיים מעכבים את או מכבידים על יישום תוכנית ניתוח התנהגות, מנתח ההתנהגות ינסה לסלק את המעצורים, או יזהה ויעלה על הכתב את המכשולים המפריעים לכך.

4.04 אישור התערבויות

מנתח ההתנהגות חייב להשיג את הסכמתו בכתב של הלקוח או האחראי בא כוחו להליכי ההתערבות ההתנהגותית בטרם יישומם.

4.05 חיזוקים ועונשים

מנתח ההתנהגות יעדיף וימליץ על שימוש בחיזוקים על פני עונשים, ככל שהדבר מתאפשר. אם הליכי ענישה הם הכרחיים, מנתח ההתנהגות תמיד יכלול בתוכנית הליכים של חיזוק להתנהגות חלופית.

4.06  הימנעות משימוש במחזקים מזיקים

מנתח ההתנהגות יצמצם את השימוש במחזקים פוטנציאליים, כלומר; פריטים אשר עלולים להיות מזיקים בטווח הרחוק לבריאות הלקוח או המשתתף (למשל, סיגריות, אוכל עתיר שומן או סוכרים), או שעשויים לדרוש הליכי חסך משמעותי לא רצויים כהליך מניע ((EO.

4.07  איסוף מידע מתמשך

מנתח ההתנהגות יאסוף מידע בעצמו או יבקש את הלקוח, האחראי בא כוחו או אחרים שהוסמכו לייצגו, לאסוף מידע הדרוש להערכת ההתקדמות במסגרת התוכנית.

4.08 שינויים בתוכנית

מנתח ההתנהגות ישנה את התוכנית על בסיס נתונים שנאספו.

4.09 הסכמה על שינויים בתוכנית

מנתח ההתנהגות יסביר את השינויים בתוכנית ואת הסיבות לשינויים ללקוח או לאחראי מטעמו וישיג הסכמה  (בכתב או בעל-פה) ליישם את השינויים.

4.10 ההליכים המגבילים במידה המועטה ביותר

מנתח ההתנהגות יסקור ויעריך את מידת ההגבלה של תוכניות התערבות חלופיות וימליץ תמיד על ההליכים הכי פחות מגבילים, אשר צפויים להיות יעילים בהתמודדות עם בעיית ההתנהגות.

4.11 אמות מידה לסיום  תוכנית

מנתח ההתנהגות יבסס אמות מידה מובנות וענייניות (למשל, ברות-מדידה) לסיום התוכנית ויתאר אותן ללקוח או למי שאחראי מטעמו.

4.12 סיום התקשרות עם לקוח

מנתח ההתנהגות יסיים התקשרות עם לקוח כאשר הושגו אמות המידה שהוגדרו לסיום, למשל במקרה בו הגיעה לסיומה סדרה של מטרות התערבות מתוכננות או מתוקנות.

5.0 מנתח ההתנהגות כמורה או מנחה

מנתחי התנהגות יאצילו לטיפולם של מועסקים שלהם, מקבלי הנחיה או עוזרי מחקר, רק את אותן סמכויות שאנשים אלה צפויים לבצע באופן כשיר.

5.01 בניית תוכניות מספקות להכשרה והנחיה על התנסות בשטח

מנתחי התנהגות האחראיים על תוכניות חינוך והכשרה, יעשו כל שביכולתם להבטיח שהתוכניות וההנחיה מתוכננות באופן מספק, נותנות את ההתנסויות הראויות ועונות על הדרישות לקבלת רישוי או רישיון או לשם השגת מטרות אחרות שלשמן התוכניות קיימות.

5.02 הגבלות על הכשרה

מנתחי התנהגות לא ילמדו את השימוש בשיטות או הליכים שדורשים הכשרה ייחודית, רישיון או מומחיות בתחומי ידע אחרים –  לאנשים אשר חסרים את ההכשרה הראשונית ההכרחית, האישור החוקי, או המומחיות. זאת פרט לשימוש האפשרי בשיטות אלה במסגרת הערכה התנהגותית של השפעתם של מגוון טיפולים, התערבויות, תרפיות או מתודות חינוכיות.

5.03 מסירת מטרות הקורס או מטרות הנחיה

מנתח ההתנהגות יספק תיאור ברור, רצוי בכתב, של מטרות הקורס וההנחיה, בתחילתו של הקורס או ההנחיה.

5.04 תיאור דרישות הקורס

מנתח ההתנהגות יספק תיאור ברור של דרישות ההנחיה או הקורס (לדוגמא עבודות, מבחנים ופרויקטים) בתחילתו של הקורס (רצוי בכתב).

5.05 תיאור דרישות להערכה

מנתח ההתנהגות יספק תיאור ברור של הדרישות להערכה לגבי ביצועי סטודנטים, בתחילתו של הקורס או ההנחיה.

5.06        מתן משוב לסטודנטים ומי שמקבלים הנחיה

מנתח ההתנהגות יספק משוב בנוגע לביצועי סטודנט או מי שמקבל ממנו הנחיה לפחות פעם בשבועיים או ע"פ הדרישות של BCBA.

5.07        משוב לסטודנטים / מונחים

מנתח ההתנהגות יספק משוב לסטודנט או המונחה , בצורה שתגביר את הסבירות שהסטודנט או המונחה יתרם מהמשוב.

5.08 חיזוק התנהגות של מי שמקבלים הנחיה

     מנתח ההתנהגות יעשה שימוש בחיזוק חיובי לחיזוק התנהגותו של מקבל ההנחיה באופן תדיר ככל שהתנהגותו של מקבל ההנחיה ותנאי הסביבה מתירים זאת.

5.09        שימוש בעקרונות התנהגותיים בהוראה

     מנתח ההתנהגות יעשה שימוש במירב העקרונות של ניתוח התנהגות בעת הוראת קורס, ככל שהחומרים, התנאים והמדיניות המוסדית מאפשרים זאת.

5.10  דרישות ממקבלי ההנחיה

הדרישות ההתנהגותיות שמנתח התנהגות מציב למי שמקבלים ממנו הנחיה חייבות להיות ברפרטואר ההתנהגותי של מקבלי ההנחיה. אם ההתנהגות הנדרשת אינה חלק מהרפרטואר ההתנהגותי של מקבלי ההנחיה, מנתח ההתנהגות ינסה לספק את התנאים לרכישתה של ההתנהגות הנדרשת, ויפנה את מקבלי ההנחיה לשירותים להקניה ותיקון מיומנויות או יספק למקבלי ההנחיה שירותים אלה, כך שיענו לפחות על דרישות מינימאליות של עשייה התנהגותית.

5.11 הכשרה והנחיה

     מנתחי ההתנהגות יספקו הכשרה והנחיה מתאימות למועסקים או למקבלי הנחיה וינקטו בצעדים סבירים כדי לוודא שאנשים אלה יתנו שירותים במומחיות ובצורה אתית ואחראית. אם מדיניות מוסדית, הליכים או מנהגים מונעים את מימושה של התחייבות זו, מנתחי ההתנהגות ינסו לשנות את תפקידם כדי לתקן את המצב במידה האפשרית.

6.0 מנתח ההתנהגות ומקום העבודה

מנתח ההתנהגות ידבוק במחויבויות של מקום העבודה, יעריך את האינטראקציות של העובדים בטרם ההתערבות, יפעל בהתאם להכשרתו, יפתח תוכניות התערבות מהן העובדים יפיקו תועלת ויפתור עימותים בהתאם לקווים מנחים אלה.

6.01 מחויבות למקום העבודה
מנתח ההתנהגות ידבוק במחויבויות של מקום העבודה כפי שנעשו כלפי הארגון המעסיק.

6.02 הערכת אינטראקציות של מועסקים

מנתח ההתנהגות יבצע הערכה של האינטראקציה בין סביבה והתנהגות העובדים, טרם בניית תוכניות ניתוח התנהגות.

6.03 הכנה לייעוץ
מנתח ההתנהגות יישם תוכניות ניהול התנהגות או ייעץ לגביהן רק אם הוכן לקראתן במידה מספקת.

6.04 התערבויות הנוגעות לעובדים
מנתח ההתנהגות יפתח תוכניות התערבות שהעובדים, כמו גם ההנהלה, יפיקו מהן תועלת.

6.05  בריאותם ורווחתם של העובדים
מנתח ההתנהגות יפתח התערבויות שישפרו את בריאותם ורווחתם של העובדים.

6.06 קונפליקטים עם ארגונים
אם הדרישות של ארגון, שאליו מנתחי ההתנהגות קשורים, סותרות קווים מנחים אלה, מנתחי ההתנהגות יבהירו את אופי הקונפליקט, יידעו לגבי מחויבותם לקווים מנחים אלה וינסו ככל האפשר לפתור את הקונפליקט באופן שיאפשר את הדבקות המרבית בקווים מנחים אלה.

7.0 המחויבות האתית של מנתח ההתנהגות לתחום של ניתוח ההתנהגות   

למנתח ההתנהגות יש האחריות לתמוך בערכים של התחום, להפיץ את הידע לציבור, להכיר את הקווים המנחים הללו, ולהשתדל למנוע ייצוג מטעה של התחום על ידי אנשים שאינם מורשים לעסוק בו.

7.01 הצהרת עקרונות
מנתח ההתנהגות יתמוך ויקדם את הערכים, האתיקה, העקרונות והמטרות של תחום ניתוח ההתנהגות. ההשתתפות בארגונים הארציים והעולמיים של ניתוח התנהגות מומלצת מאד.

7.02 הפצת ניתוח ההתנהגות
מנתח ההתנהגות יסייע למקצוע בכך שיהפוך את המתודולוגיה של ניתוח ההתנהגות זמינה לציבור הרחב.

7.03 בקיאות בקווים מנחים אלה
למנתחי ההתנהגות יש מחויבות להכיר קווים מנחים אלה, קודים אתיים מתאימים אחרים, ואת היישום שלהם בעבודתו של מנתח ההתנהגות. חוסר מודעות או חוסר הבנה של אחד מהכללים להתנהגות לא יהווה בפני עצמו טיעון הגנה מספק במקרה של התנהגות לא אתית.

7.04 הנאת אנשים לא מוסמכים מייצוג מטעה של התחום
מנתחי התנהגות אנשים לא מוסמכים העוסקים בתחום מלטעון שהם מוסמכים לכך.

8.0 אחריותם של מנתחי התנהגות לעמיתים
למנתחי התנהגות יש המחויבות להסב תשומת לב להפרות אתיקה על ידי עמיתים ולהוביל לפתרונן,

8.01 הפרות אתיקה על ידי עמיתים, מנתחי התנהגות ושאינם כאלו.
כאשר מנתחי התנהגות מאמינים כי ייתכן שבוצעה הפרה של כללי האתיקה על ידי מנתח התנהגות אחר, או עמית שאינו מנתח התנהגות,  הם ינסו לפתור את העניין על ידי הבאתו לתשומת ליבו של אותו אדם, וזאת אם פתרון לא רשמי נראה מספק ואם ההתערבות לא נראית כמפרה זכויות כלשהן לשמירה על חיסיון.  אם פתרון אינו נמצא ומנתח התנהגות מאמין שזכויות הלקוח נפגעות, ישקול מנתח ההתנהגות לנקוט צעדים נוספים כנדרש להגנת הלקוח.

9.0 האחריות האתית של מנתח התנהגות כלפי החברה
מנתח ההתנהגות מחויב לקדם את הרווחה הכוללת של החברה, באמצעות יישומם של עקרונות ההתנהגות.

9.01 קידום הגישה ההתנהגותית בחברה
על מנתח ההתנהגות לקדם את היישום של עקרונות ההתנהגות בחברה, באמצעות הצגת חלופה התנהגותית לשיטות והליכים אחרים.

9.02 חקירה מדעית
על מנתח ההתנהגות לקדם את ניתוח ההתנהגות בפני עצמו כתחום לגיטימי של חקירה מדעית.

9.03 הצהרות פומביות
א. מנתחי התנהגות יפעלו בהתאם לקווים מנחים אלה בעת מתן הצהרות פומביות
בנוגע לשירותיהם המקצועיים, תוצרי עבודתם או פרסומים או בנוגע לתחום
ניתוח ההתנהגות.
ב. הצהרות פומביות כוללות אך לא מוגבלות לדברים הבאים: פרסומת בתשלום או
שלא בתשלום, עלונים, חומר מודפס, רישום במדריך, רזומה אישי או קורות
חיים, ראיונות או חוות דעת לתקשורת, הצהרות בדבר הליכים משפטים, הרצאות
ומצגות פומביות, ופרסומים שונים.

9.04 הצהרות על ידי אחרים
א. מנתחי התנהגות המעסיקים אנשים אחרים בהכנת או הצגת הצהרות פומביות
המקדמות את עיסוקם המקצועי, תוצרי עבודתם או פעילותם המקצועית, ישאו
באחריות המקצועית להצהרות אלה.
ב. מנתחי התנהגות יעשו מאמצים סבירים למנוע מאחרים שאינם כפופים להם (כגון:
מעסיקים, מוציאים לאור, מממנים, לקוחות ארגוניים ונציגים של התקשורת
הכתובה או המשודרת)  לתת הצהרות מטעות בנוגע לפרקטיקה של מנתחי
התנהגות או לפעילות מדעית או מקצועית שלהם.
ג. אם הובאו לידיעתו של מנתח ההתנהגות הצהרות מטעות לגבי עבודתו שהופצו על
ידי אחרים, מנתח ההתנהגות יעשה את המאמצים הסבירים לתיקון הצהרות אלו.
ד. פרסומת בתשלום המתייחסת לפעילותו של מנתח התנהגות חייבת להיות מזוהה
ככזו, אלא אם הדבר ברור מן ההקשר.

9.05 הימנעות מהצהרות שקריות או מטעות                                                     מנתחי התנהגות לא ישמיעו בציבור הצהרות שהן שקריות, מטעות, מוליכות שולל
או כוזבות, אם בגלל מה שהן מוסרות או מציעות, ואם בגלל מה שהן משמיטות, בנוגע למחקרם, עבודתם או פעילויות עבודה אחרות או כאלה שקשורות לאנשים או ארגונים אליהם הם משתייכים כעמיתים. מנתחי התנהגות יטענו לתעודות המסמיכות אותם  לעבודתם ההתנהגותית, רק לגבי אותם תארים שהיו באופן עיקרי או בלבדי קשורים בתוכנם לניתוח התנהגות.

9.06 מצגות באמצעי התקשורת ושירותים חדשים מבוססי-מדיה
א. כאשר מנתחי התנהגות מספקים עצות, פירושים או תגובות באמצעים של הרצאות לציבור, הדגמות, תוכניות רדיו או טלוויזיה, הקלטות, מאמרים מודפסים, חומר שנשלח בדואר או בכל אמצעי תקשורת אחר, הם ינקטו באמצעי זהירות סבירים בכדי להבטיח ש:
1. ההצהרות מבוססות על ספרות ופרקטיקה הולמים של ניתוח התנהגות.
2. ההצהרות הן בהתאמה עם הקווים המנחים באתיקה.
3. מקבלי המידע  אינם (מעודדים(מוכוונים? להניח) כי נוצר עימם קשר אישי.

ב. כשמנתחי התנהגות מגישים שרות, מלמדים או מבצעים מחקר תוך שימוש באמצעים קיימים או מתהווים של מדיה (למשל אינטרנט, למידה מרחוק, מדיה אינטראקטיבית) הם שוקלים סוגיות אתיות הנובעות משימוש במדיה (למשל פרטיות, חסיון, התערבויות מבוססות מחקר, איסוף מידע מתמשך, ושינויי תוכניות) ויעשו כל מאמץ אפשרי לעמוד בכללי האתיקה המפורטים כאן.

9.07 מכתב המלצה
מנתחי התנהגות לא ינסו להשיג מכתב המלצה מלקוחותיהם, מטופליהם או מאנשים
אחרים, אשר בגלל הנסיבות המיוחדות שלהם, הינם פגיעים להשפעות לא הוגנות.

9.08 שידול אישי                                                                                     
מנתחי התנהגות לא יעסקו, באופן ישיר או בתיווך של סוכנים, בשידול ובחיפוש קשרים עסקיים באופן אישי ובלתי מוזמן, אצל מקבלי שירותים עכשוויים או פוטנציאליים, שבגלל נסיבותיהם המיוחדות הינם פגיעים להשפעות לא הוגנות. זאת פרט לניהול התנהגות ארגוני (OBM) או שירותי ניהול ביצוע שעשויים להיות משווקים לגופים ארגוניים ללא קשר למצבם הפיננסי הגלוי.

10.0 מנתח ההתנהגות והמחקר
מנתחי התנהגות יתכננו, יבצעו וידווחו על מחקר בכפוף לסטנדרטים מוכרים של יכולת מדעית ומחקר אתי. מנתחי התנהגות ינהלו מחקר בהשתתפות בני אדם או בעלי חיים בהתאם להצעה המאושרת על ידי הועדה הישראלית לניסויים בחיות ובני- אדם, וועדת אתיקה מוסדית.

א. מנתחי התנהגות יתכננו את המחקר שלהם תוך מזעור האפשרות שהתוצאות תהיינה
מטעות.
ב. מנתחי התנהגות יבצעו את המחקר במומחיות ובדאגה לכבודם ורווחתם של
המשתתפים. החוקרים ועוזריהם מורשים לבצע רק את אותן מטלות שלהן הוכשרו
ואומנו כיאות.
ג. מנתחי התנהגות אחראים לביצוע אתי של המחקר המנוהל על ידם או על ידי מי
שמקבלים מהם הנחיה או נמצאים תחת פיקוחם.
ד. מנתחי התנהגות שמבצעים מחקר יישומי בשילוב עם מתן שירותים קליניים, ישיגו את הביקורת החיצונית הנדרשת של הצעת המחקר הקליני ויבחנו את הדרישות, הן של תכנית ההתערבות והן של מעורבות לקוח – משתתף במחקר.

ה. בעת תכנון מחקר, מנתחי התנהגות ישקלו את המקובלות האתית שלו בכפוף לקווים
מנחים אלה. אם סוגיה אתית מסוימת אינה ברורה, מנתחי ההתנהגות יעשו מאמץ
לפתרון הנושא באמצעות פנייה לועדות אתיקה מוסדיות, ועדות למחקר בבעלי-
חיים, התייעצות עם עמיתים והליכים ראויים אחרים.

10.01 לימוד ומחקר
א. מנתח התנהגות העוסק בלימוד ומחקר יונחה על ידי המוסכמות של מדע ההתנהגות
כולל הדגש על ניתוח התנהגות הפרט ויעשה מאמץ להדגים יישומים הולמים בחייו
המקצועיים.
ב. מנתחי ההתנהגות ינקטו בצעדים סבירים על מנת להימנע מפגיעה בלקוחותיהם,
משתתפי מחקר, סטודנטים או שותפים אחרים לעבודתם, וימזערו נזקים במקומות
בהם ניתן לצפות את הנזקים אך לא ניתן למנעם. נזק מוגדר כאן כהשפעות
שליליות או תופעות לוואי של ניתוח התנהגות, שעולות במשקלן על ההשפעות
החיוביות במקרה המסוים, ושהן התנהגותיות או פיסיות וניכרות תוך זמן קצר.
ג. מאחר והשיפוט והפעולות, המקצועיים והמדעיים, של מנתחי התנהגות משפיעים
על חייהם של אחרים, הם צריכים להיות ערניים ולהישמר מפני גורמים אישיים,
פיננסיים, חברתיים, ארגוניים או פוליטיים שעלולים להוביל לשימוש לרעה
בהשפעתם.
ד. מנתחי התנהגות לא ייטלו חלק בפעילויות בהן יש חשש שהמיומנויות שלהם או
מידע שיש ברשותם ינוצל לרעה על ידי אחרים, אלא אם ישנם מנגנונים מתקנים,
לדוגמא, סקירה או משוב בלתי תלוי או חיצוני על ידי עמית או מומחה. ה. מנתחי התנהגות לא יגזימו בטענות ליעילות של הליך מסוים או של ניתוח התנהגות
בכלל.
ו. אם מנתחי התנהגות לומדים על שימוש לרעה או תיאור מטעה של תוצרי עבודתם
האישית, הם יעשו את הצעדים האפשריים וההגיוניים לתקן או למזער את השימוש
לרעה או התיאור המטעה.

10.02 שימוש במידע חסוי למטרות הוראה והדרכה
א. מנתחי התנהגות לא יחשפו בכתביהם, הרצאותיהם או אמצעי תקשורת ציבורי אחר,
מידע חסוי ומזהה המתייחס ללקוחות פרטיים או ארגוניים, סטודנטים, משתתפי
מחקר או מקבלי שירותים אחרים, אותו רכשו במהלך עבודתם. זאת אלא אם האדם
או הארגון נתנו הסכמה בכתב או אם יש אישור אתי או חוקי לעשות מעשה זה. ב. על פי רוב, במצגות מדעיות ומקצועיות מנתחי התנהגות יסוו מידע חסוי הנוגע
לפרטים או ארגונים באופן שבו הפרטים האישיים לא יחשפו לאחרים, והדיון
במידע לא יגרום נזק למשתתפים העלולים לזהות את עצמם.

10.03 התאמה לחוקים ותקנות
מנתחי התנהגות יתכננו ויבצעו מחקר באופן שתואם לתקנות וחוקי המדינה, כמו גם לסטנדרטים מקצועיים הקשורים לביצוע המחקר, ובייחוד סטנדרטים של מחקר בבני אדם ובבעלי חיים.

10.04 הסכמה מדעת
א. מנתחי התנהגות יידעו משתתפים לגבי אופי המחקר, תוך שימוש בשפה שתהיה
מובנת למשתתפים במידה סבירה. הם יידעו משתתפים על כך שהם חופשיים
להשתתף או לסרב להשתתף במחקר או לסגת ממנו. הם יסבירו את התוצאות
הצפויות של סירוב או נסיגה. הם יידעו את המשתתפים לגבי גורמים משמעותיים
שצפוי שישפיעו על נכונותם להשתתף (כגון סיכונים, אי נוחות, השפעות מנוגדות
או הגבלות על שמירת חיסיון, פרט למפורט בסעיף 10.05). כמו כן, הם יסבירו
היבטים אחרים לגביהם מביעים המשתתפים עניין.
ב. גם עבור אנשים שבאופן חוקי אין להם את היכולת לתת הסכמה מדעת, מנתחי
ההתנהגות :
1).  יספקו את הסבר נאות.
2).  יעצרו את המחקר אם האדם מראה סימנים ברורים של חוסר רצון להמשיך
ולהשתתף במחקר.
3). ישיגו הרשאה מתאימה מאדם המוסמך לכך חוקית, אם הסכמה חלופית כזו
מותרת בחוק.

 10.05 הונאה במחקר
א. מנתחי התנהגות לא יבצעו מחקר המערב הונאה אלא אם הם החליטו שהשימוש
בשיטות של הונאה מוצדק לאור הערך המדעי, החינוכי או היישומי שצפוי
להיות למחקר ושהליכים חלופיים אחרים, שיעילים במידה שווה אך לא עושים
שימוש בהונאה, אינם ישימים.
ב. מנתחי התנהגות לעולם לא ינקטו בהונאת משתתפי מחקר בנוגע להיבטים
משמעותיים שעשויים להשפיע על נכונותם להשתתף, כגון סיכונים פיסיים, אי-
נוחות או חוויות רגשיות לא נעימות.
ג. כל הונאה מסוג אחר, שהיא מאפיין בלתי נפרד של תוכנית או ניהול הניסוי, חייבת
להיות מוסברת למשתתפים מוקדם ככל שניתן, עדיף בעת סיום השתתפותם, אך לא
יאוחר מזמן סיום המחקר.

10.06 יידוע לגבי שימוש עתידי
מנתחי התנהגות יידעו את משתתפי המחקר אודות שיתוף או שימוש נוסף שצפוי
להיות במידע שהתקבל במחקר ושמאפשר זיהוי אישי של המשתתפים, וכן על
האפשרות של שימושים עתידיים בלתי צפויים.

10.07 צמצום התערבות מפריעה
בעת ביצוע מחקר, מנתחי התנהגות יהיו גורם מפריע למשתתפי המחקר או לסביבה בה
נאספים הנתונים רק באופן שמתבקש מתוך התכנון המחקרי המתאים, ושעולה בקנה

       אחד עם תפקידיהם של מנתחי ההתנהגות כחוקרים מדעיים.

10.08 מחויבות למשתתפי מחקר
מנתחי התנהגות ישתמשו באמצעים סבירים בכדי לכבד את כל המחויבויות שיש להם
כלפי משתתפי המחקר.

10.09 הבטחת אנונימיות המשתתפים
בעת הצגת מחקר, מנתח ההתנהגות יבטיח כי נשמרת האנונימיות של המשתתפים,
אלא אם המשתתף או האחראי מטעמו ויתר על כך באופן ספציפי.

10.10 יידוע לגבי פרישה
מנתח ההתנהגות יידע את המשתתפים שפרישה מהמחקר יכולה להתרחש בכל זמן
ללא ענישה, פרט למקרים שהותנו מראש, למשל אם ניתן תשלום על השלמת
התכנית.

10.11 תחקיר

   מנתח ההתנהגות יידע את המשתתף על כך שייערך תחקיר  בסיום מעורבותו של
המשתתף במחקר.

10.12 מענה על שאלות המחקר
מנתח ההתנהגות יענה על כל שאלות המשתתפים אודות המחקר, כל עוד התשובה לא מונעת ממנו לבצע את המחקר.

10.13 הסכמה בכתב
מנתח ההתנהגות חייב להשיג הסכמה בכתב של המשתתף או אחראי בא כוחו לפני התחלת המחקר.

10.14 קרדיט נוסף
אם מנתח ההתנהגות מגייס משתתפים מכיתות לימוד, והמשתתפים מקבלים קרדיט נוסף על ההשתתפות במחקר, יש לספק לסטודנטים שאינם משתתפים פעילויות חלופיות שמובילות לקבלת קרדיט שווה בערכו.

10.15 תשלום למשתתפים
מנתח התנהגות שמשלם למשתתפים תמורת מעורבות במחקר או עושה שימוש בכסף כמחזק, חייב להשיג את אישורם של ועדת המחקר המוסדית או ועדת זכויות אדם לנוהל זה. כמו כן עליו לציית לכל דרישה מיוחדת שעשויה להתבסס בתהליכי קבלת האישורים.

10.16 עיכוב תשלומים
מנתח ההתנהגות שמעכב חלק מן התשלום שמגיע למשתתף במחקר עד שהמשתתף מסיים את מעורבותו במחקר חייב ליידע את המשתתף לגבי תנאי זה בטרם התחלת הניסוי.

10.17 סקירת הצעות מחקר למענקים
מנתח ההתנהגות שמשתתף בצוותים של סקירת הצעות מחקר למתן מענקים ימנע מביצוע כל מחקר המתואר בהצעות למענקים שהוא סקר במסגרת צוות זה, אלא אם מדובר במחקר שחזור אשר נותן קרדיט מלא לחוקרים הקודמים לו.

10.18 מחקר בבעלי חיים
מנתח התנהגות שמבצע מחקר המערב בעלי חיים יטפל בהם באופן הומאני ובהתאם לחוקים הנהוגים לגבי צער בעלי חיים.

10.19 דיוק בנתונים

מנתחי התנהגות לא ימציאו  נתונים או יעוותו תוצאות בפרסומיהם. אם מנתחי התנהגות מגלים שגיאה משמעותית במידע שפורסם, יבצעו צעדים סבירים לתקן שגיאות כאלו בתיקון , הכחשה, הודעה על טעות דפוס או אמצעים אחרים המתאימים בפרסום.

10.20 מחבר וממצאי מחקר

מנתחי התנהגות לא יציגו  חלקים או מרכיבים מעבודת אחרים כשל עצמם, גם אם מקור העבודה והמידע מוזכרים מדי פעם, וכן לא ישמיטו ממצאים שעשויים לשנות פרשנות של אחרים את עבודתם או ניתוח התנהגות ככלל.

10.21 הכרה בתרומה

בעת הצגת מחקר, מנתח ההתנהגות יכיר בתרומתם של אחרים שתרמו וסייעו לביצוע המחקר, על ידי הכללתם ככותבים משניים או ציון תרומתם בהערת שוליים.

10.22 מחבר עיקרי ומתן קרדיט פרסום אחר
פרוט הכותבים העיקריים במחקר ומתן קרדיט אחר בפרסום ייצגו במדויק את התרומה היחסית, מקצועית או מדעית, של האנשים המעורבים, ללא קשר למעמד היחסי שלהם.
עצם ההחזקה בעמדה מוסדית, כגון ראש מחלקה, לא תצדיק קרדיט של כותב. גם תרומות מינוריות למחקר או לכתיבתו יקבלו הכרה מתאימה, כגון בהערת שוליים או בהצהרה מקדימה. כמו כן, קווים מנחים אלה מכירים ותומכים בדרישות האתיות לנוהלי חיבור ופרסום הנכללים בקוד האתי של הסתדרות הפסיכולוגים הישראלית הפ"י.

10.23 פרסום נתונים

מנתחי התנהגות לא יפרסמו כמידע מקורי, נתונים שפורסמו קודם לכן. אין זה מונע פרסום נתונים, כאשר אלה מלווים בקרדיט מתאים.

10.24 עיכוב נתונים

לאחר שממצאי מחקר מפורסמים, מנתחי התנהגות לא ימנעו  חשיפת הנתונים שעליהם התבססו המסקנות, מפני בעלי מקצוע מוסמכים המבקשים לאמת את מסקנות המחקר באמצעות ניתוח מחדש ואשר מתכוונים להשתמש בנתונים אלה רק למטרה זו, וזאת בתנאי שחסיון המשתתפים מוגן,  ואין מניעה משפטית לשחרור הנתונים.

כתיבת תגובה